Bildiriler

Bildiri ve konuşma özetleri online toplanacaktır ve hiç bir düzeltme hizmeti verilmeden gönderildiği gibi basılacaktır.

Bildirilerde özet Türkçe veya İngilizce olarak, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilerek, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte olacak şekilde yazılmalı ve sunumla bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılmamalıdır.

Bildiri özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Bildiri özetlerinin tamamı ( başlık adı, yazar adı- soyadları hariç) 250 kelimeyi geçmemelidir.

Özet başlığının sadece ilk harfleri büyük yazılmalı (kısaltmalar istisnadır), yazar isimleri akademik ünvan kullanılmadan sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Sözlü sunumlarda sadece barkovizyon kullanılacaktır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

Konferans ve Panellerdeki konuşma özetleri iki sayfayı geçmemelidir. Metin içerisinde Tablo, Şekil ve Grafik olmamalıdır. Konuşma özeti içinde panel/konferans başlığı, konuşmacının adı ve kurumu da yer almalıdır.